Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Algemene voorwaarden

Op een opdracht aan Mijneigenhuisverkopen.nl zijn algemene consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze pagina is opgenomen.
Vanwege de specifieke dienstverlening van Mijneigenhuisverkopen.nl via internet, maaktMijneigenhuisverkopen.nl van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM, de volgende voorwaarden te hanteren.

Voorwaarden Mijneigenhuisverkopen.nl

Artikel 1 – Verkoopopdracht

1. Tussen Mijneigenhuisverkopen.nl en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de site aan Mijneigenhuisverkopen.nl heeft verstrekt.
2. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen courtage heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Mijneigenhuisverkopen.nl
3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Mijneigenhuisverkopen.nl dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

Artikel 2 – De omvang en inhoud van de opdracht

1. De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Mijneigenhuisverkopen.nl minimaal de volgende diensten ter beschikking:
• bezoek aan u door een gecertificeerd makelaar
• geven van een schriftelijk vraagprijsadvies voor de betreffende woning
• vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning conform de NVM meetinstructie (NEN 2580)
• opvragen kadastrale gegevens (kadastraal bericht eigendom en kadastrale kaart)
• persoonlijk ‘MijnNVM’-account t.b.v. de woningadvertentie
• plaatsen van de woning op Mijneigenhuisverkopen.nl, Funda.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar. Op Funda.nl worden ook de 360 graden foto, video en digitale plattegronden getoond.
• woningpresentatie op Facebook en Twitter voor de periode van 1 jaar
• aanmelding in de centrale NVM-database voor de periode van 1 jaar
• toezending Funda statistieken
• doorgeven van kandidaten voor bezichtiging aan u
• het voeren van de onderhandelingen door een eigen NVM makelaar

Verder kan door middel van een uitgebreidere pakketkeuze of bestelling van extra diensten, de dienstverlening worden uitgebreid.

2. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Mijneigenhuisverkopen.nl stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Mijneigenhuisverkopen.nl.

3. In aanvulling op de opdracht zoals genoemd in 2.1, kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te verlenen. Deze diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere van de onderstaande punten:
• verschillende verkoopondersteunende diensten van Funda.nl, zoals bijvoorbeeld een Toppositie of een Promolabel.
• het verstrekken van aanvullend advies en hulp ingeval opdrachtgever hierom vraagt.

4. Mijneigenhuisverkopen.nl kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Mijneigenhuisverkopen.nl kunnen om die reden door Mijneigenhuisverkopen.nl gedeeld worden met anderen.

5. Mijneigenhuisverkopen.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Mijneigenhuisverkopen.nl en Funda.nl. Op deze sites heeft Mijneigenhuisverkopen.nl direct invloed. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Mijneigenhuisverkopen.nl niet aansprakelijk.

6. Onder de beoordeling van de waarde van de woning verstaat Mijneigenhuisverkopen.nl het verstrekken van een globaal waardeoordeel op basis van vergelijking van de woningkenmerken met die van andere transacties en het opstellen van een eenvoudig rapport daarover. Het is nadrukkelijk niet een professionele taxatiedienst zoals die bijvoorbeeld voor het aangaan van woningfinanciering worden gemaakt. Een bouwkundige keuring hoort niet bij de omschreven beoordeling.

7. Mijneigenhuisverkopen.nl adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs.

8. De klant heeft de mogelijkheid de koopakte door Mijneigenhuisverkopen te laten opstellen. Dit kan door middel van pakketkeuze 2 of 3 of door middel van de gekozen extra dienst. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.

9. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Mijneigenhuisverkopen.nl schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Mijneigenhuisverkopen.nl.

10. Als de koopakte door een andere partij dan Mijneigenhuisverkopen.nl wordt opgesteld, zal Mijneigenhuisverkopen.nl de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Mijneigenhuisverkopen.nl is daarmee afgerond en Mijneigenhuisverkopen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.

11. Alleen werkzaamheden die in artikel 2.1 en 2.3 zijn genoemd vallen onder een door Mijneigenhuisverkopen.nl geaccepteerde opdracht.

12. Mijneigenhuisverkopen.nl kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Mijneigenhuisverkopen.nl zelf verleend worden.
Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
• uitvoeren van een taxatie
• verrichten van een bouwkundige keuring
• opstellen van een uitgebreide waardeverklaring/waardebepaling
Mijneigenhuisverkopen.nl is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Mijneigenhuisverkopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.

13. Mijneigenhuisverkopen.nl biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken. Mijneigenhuisverkopen.nl is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.

14. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Mijneigenhuisverkopen.nl om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Mijneigenhuisverkopen.nl hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.

Artikel 3 – Courtage en eventuele andere kosten

1. De courtage aan Mijneigenhuisverkopen.nl is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de courtage is hier dan ook niet afhankelijk van.
2. De courtage een eenmalig bedrag inclusief BTW voor 1 jaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het gekozen pakket; zie hiervoor de pakketten op de website. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever dit pakket aanvult met extra diensten.
3. Voor recreatiewoningen geldt een toeslag van € 100,- inclusief BTW op bovengenoemde pakketten.
4. De opdracht die aan Mijneigenhuisverkopen.nl is verstrekt heeft een looptijd van 1 jaar, ingaand vanaf de dag van plaatsing van de woning op Funda.nl. Hierna zal er een bedrag van €150,- inclusief BTW verschuldigd zijn om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen.
5. Voor recreatiewoningen geldt een toeslag op de verlengingskosten zoals bedoeld onder artikel 3.4, van € 100,- inclusief BTW per jaar.
6. Circa een maand voor het einde van de opdracht, zal Mijneigenhuisverkopen.nl de opdrachtgever per mail vragen of verlenging met 1 jaar gewenst is. Als verlenging gewenst is dient de in artikel 4 genoemde €150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning) voor het aflopen van de opdracht te zijn voldaan.
7. Wanneer verlenging met 1 jaar niet gewenst is, of wanneer het verschuldigde bedrag van €150,- inclusief BTW (dan wel € 250,- inclusief BTW voor een recreatiewoning) niet tijdig is bijgeschreven op de rekening van Mijneigenhuisverkopen.nl, wordt de opdracht na 1 jaar beëindigd en wordt de woning ingetrokken van Funda.nl en de hiervoor genoemde andere sites.
8. Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
9. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na opname van de woning de opdracht tot publicatie op Funda.nl heeft gegeven, is Mijneigenhuisverkopen.nl verplicht wederom een waardeopname van de woning uit te voeren. De extra kosten hiervan zijn € 250,- inclusief BTW.
10. Intrekken van de woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor €150,- inclusief BTW. Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige courtage verschuldigd.
11. Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Mijneigenhuisverkopen.nl heeft verstrekt, is de daarbij genoemde courtage als vordering opeisbaar.
12. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Mijneigenhuisverkopen.nl verschuldigd is.

Artikel 4 – Bedenktijd

1. Nadat de opdrachtgever via de site een opdracht tot dienstverlening door Mijneigenhuisverkopen.nl heeft gedaan heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
2. Mijneigenhuisverkopen.nl kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. Mijneigenhuisverkopen.nl doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
3. Artikel 4.2 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
4. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever Mijneigenhuisverkopen.nl per omgaande na opdrachtbevestiging, schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.
5. In geval van artikel 4.4 start Mijneigenhuisverkopen.nl zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.
6. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Mijneigenhuisverkopen.nl. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Mijneigenhuisverkopen.nl onverwijld een ontvangstbevestiging.
7. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 3 van de algemene voorwaarden van Mijneigenhuisverkopen.nl, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:
• een bezoek en woningopname door taxateur: € 250,-
• het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 35,-
• het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 150,-

8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Door middel van betaling van de courtage via de website verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning.

2. Wanneer de opdrachtgever:
• de woning niet in eigendom heeft,
• de woning met derden in eigendom heeft,
• eigenaar van de woning is en een een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Mijneigenhuisverkopen.nl of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is Mijneigenhuisverkopen.nl gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning. In verband hiermee verplicht de opdrachtgever zich om de door Mijneigenhuisverkopen.nl aangeleverde “vragenlijst voor verkoop van een woning-/of appartementsrecht” volledig naar waarheid in te vullen, binnen 14 dagen na ontvangst hiervan. Mijneigenhuisverkopen.nl brengt genoemde lijst uiterlijk gedurende de onderhandelingen ter kennis van kandidaten.

4. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Mijneigenhuisverkopen.nl worden doorgegeven.

5. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Mijneigenhuisverkopen.nl en/of aan de potentiële kopers dan is Mijneigenhuisverkopen.nl door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Mijneigenhuisverkopen.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mijneigenhuisverkopen.nl zal worden uitgekeerd te boven gaan.

6. Mijneigenhuisverkopen.nl is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Mijneigenhuisverkopen.nl niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning. Mijneigenhuisverkopen.nl mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Mijneigenhuisverkopen.nl, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door Mijneigenhuisverkopen.nl als irrelevant, aanstootgevend of shockerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.

7. Mijneigenhuisverkopen.nl gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Mijneigenhuisverkopen.nl.

8. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden binnen de wettelijke bedenktijd, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.

9. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Mijneigenhuisverkopen.nl hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent is Mijneigenhuisverkopen.nl daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.

2. Als de opdrachtgever niet handelt volgens artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM kan Mijneigenhuisverkopen.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.

3. De aansprakelijkheid van Mijneigenhuisverkopen.nl en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Mijneigenhuisverkopen.nl verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mijneigenhuisverkopen.nl zal worden uitgekeerd.

4. Wanneer de opdrachtgever Mijneigenhuisverkopen.nl aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per mail melden aan Mijneigenhuisverkopen.nl.

5. Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Mijneigenhuisverkopen.nl.

6. Mijneigenhuisverkopen.nl aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Mijneigenhuisverkopen.nl uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.

7. Mijneigenhuisverkopen.nl mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

8. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Mijneigenhuisverkopen.nl en haar opdrachtgever(s) gelden ook voor en ten behoeve van de bestuurders van Mijneigenhuisverkopen.nl en voor iedereen die voor Mijneigenhuisverkopen.nl werkt of werkte.

9. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Mijneigenhuisverkopen.nl daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld

10. Mijneigenhuisverkopen.nl gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, een interactieve woningmodule, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. Mijneigenhuisverkopen.nl en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Mijneigenhuisverkopen.nl als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Mijneigenhuisverkopen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.

11. Mijneigenhuisverkopen.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Mijneigenhuisverkopen.nl en Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Mijneigenhuisverkopen.nl niet aansprakelijk.

Artikel 7 – Beëindiging van de opdracht

1. Een opdracht loopt voor een periode van 1 jaar en eindigt door:
– bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Mijneigenhuisverkopen.nl zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd.
– intrekking door de opdrachtgever.
– teruggaaf door Mijneigenhuisverkopen.nl. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden.

2. Mijneigenhuisverkopen.nl is volgens artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM gerechtigd de opdracht terug te geven. Dit mag (ook) wanneer de opdrachtgever:
• niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Mijneigenhuisverkopen.nl voldoet
• aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt
• vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt
• de door Mijneigenhuisverkopen.nl gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert
• tips en verkoopadviezen van Mijneigenhuisverkopen.nl niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat

3. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

4. Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van het honorarium door Mijneigenhuisverkopen.nl.